Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2015-2016


                                               

                                         Przewodnicząca: Ewelina Rombel

                                            Zastępcy: Łukasz Strep, Aleksandra Osiak

                                            Sekretarz: Sylwia Kazana

                                            Członkowie: Bartosz Puszkarski, Piotr Skomorowski,

                                                                Gabriela Jakimiuk, Zuzanna Dudziuk,

                                                                Igor Kłykocński, Mateusz Melaniuk                                                                


 Do głównych zadań MRI  należy:

  • godne reprezentowanie placówki w środowisku, szanowanie i kultywowanie tradycji internatu,

  • współorganizowanie życia internatu,

  • współpraca z organizacjami społecznymi i kulturalnymi działającymi na terenie miasta realizowanie zadań sekcji MRI wynikających z potrzeb i  zainteresowań wychowanków,

  • troska o przestrzeganie przez wychowanków Regulaminu Internatu,

  • zachęcanie  wychowanków do  prac na rzecz internatu,

  • uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczego internatu oraz podejmowanie współodpowiedzialności za jego realizację,

  • współdziałanie z Kierownikiem Internatu i Dyrektorem Szkoły,

  • zgłaszanie Kierownikowi Internatu i wychowawcom postulatów dotyczących zajęć i organizacji czasu wolnego wychowanków,

  • współdecydowanie o przyznaniu nagród wyróżnień wychowankom oraz stosowaniu kar,

  • udzielanie w imieniu MRI poręczenia za wychowanków, którym ma być wymierzona kara.